Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

De termen zoals gehanteerd in deze Algemene Voorwaarden luiden als volgt:
1. Opdrachtnemer: H1 Media.
2. Opdrachtgever: de wederpartij (natuurlijke- of rechtspersoon) die opdracht verleent aan H1 Media.
3. Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht of opdrachtbevestiging op basis waarvan H1 Media haar diensten voor opdrachtgever verricht.
4. Partijen: H1 Media en Opdrachtgever gezamenlijk.
5. Diensten: alle (online) diensten en werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door H1 Media uit anderen hoofde ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes, adviezen en overeenkomsten van H1 Media. Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden van H1 Media.
2. De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
4. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
6. H1 Media is gerechtigd de Algemene Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

1. Alle aanbiedingen en offertes van H1 Media zijn vrijblijvend. Een door H1 Media verstuurde offerte is tot 14 dagen na verzending geldig. Indien opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt H1 Media het recht om het aanbod binnen 48 uur na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. H1 Media wordt niet aan offertes of aanbiedingen gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3. Wanneer een aanbieding of offerte van H1 Media gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte eisen, wensen of andere gegevens, staat opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan H1 Media opgegeven gegevens waarop H1 Media haar aanbieding of offerte baseert.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is H1 Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij H1 Media anders aangeeft.
5. Nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, vangt deze aan als H1 Media schriftelijk heeft bevestigd dat zij begint met de uitvoering van de opdracht.
6. Indien partijen een duurovereenkomst aangaan, wordt de overeenkomst aangegaan voor één jaar tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor een andere duur is aangegaan.
7. Opzegging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk (per e-mail) en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, tegen het einde van de overeenkomen of verlengde looptijd van de overeenkomst.

Artikel 4 Uitvoering opdracht / overeenkomst

1. Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan H1 Media aangeeft dat deze voor het uitvoeren van haar diensten noodzakelijk zijn, waaronder de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, op tijd aan H1 Media verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan H1 Media zijn verstrekt, dan kan H1 Media de opdracht niet uitvoeren en heeft H1 Media in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft H1 Media het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van H1 Media om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform het artikel over aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden alsmede eventueel hieruit voortvloeiende schade.
2. H1 Media bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft H1 Media het recht om bepaalde diensten door (een) derde(n) te laten verrichten.
4. Alle diensten die door H1 Media worden verricht c.q. geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten met H1 Media zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
5. H1 Media baseert zich bij de uitvoering van de diensten op de door opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en bestanden. De juistheid van deze informatie en bestanden is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden H1 Media onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
6. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie, gegevens en bestanden, welke H1 Media overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door H1 Media gewenste wijze ter beschikking te stellen aan H1 Media. Eventuele (extra) kosten om informatie, gegevens of bestanden te verkrijgen zijn voor rekening van opdrachtgever.
7. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, gegevens of bestanden, komen voor rekening van opdrachtgever.
8. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de diensten ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden jegens H1 Media.
9. Wanneer in de overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde diensten, is dit ten allen tijde een tijdsindicatie doch nimmer een fatale termijn.
10. Indien H1 Media, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden, dan zal H1 Media opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
11. Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan H1 Media het exclusieve recht om de toegewezen opdracht uit te voeren.

Artikel 5 Garantie

1. H1 Media zal eventuele gebreken in door haar verrichte diensten en opgeleverde (online) producten kosteloos herstellen, indien:
A. het gebrek gelegen is in de omstandigheid dat het door H1 Media geleverde aantoonbaar en vanwege aan H1 Media toe te rekenen redenen niet voldoet aan de opgestelde en door H1 Media aanvaarde specificaties, en
B. het gebrek binnen 31 dagen na oplevering schriftelijk of per e-mail aan H1 Media is gemeld. Het is derhalve van groot belang dat de opdrachtgever het door H1 Media geleverde tijdig en grondig inspecteert, test en op gebreken controleert.
2. Buiten de genoemde gevallen heeft de opdrachtgever geen recht op kosteloos herstel van door hem veronderstelde gebreken en betreffen diensten van H1 Media onderhoudsdiensten, waarover door partijen afspraken moeten worden gemaakt.
3. In het geval de opdrachtgever wijzigingen in het opgeleverde aanbrengt of doet aanbrengen vervalt iedere aanspraak op kosteloos herstel.
4. H1 Media staat ervoor in dat wanneer zij voor het verrichten van haar diensten 'open source' software gebruikt, deze software in algemene zin van hoge kwaliteit is. Het gedeelte van het door H1 Media opgeleverde dat op 'open source' software betrekking heeft wordt evenwel zonder enige aanspraak op kosteloos herstel opgeleverd.

Artikel 6 Prijzen

1. De door opdrachtgever aan H1 Media verschuldigde vergoeding bestaat uit een honorarium dat, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd is op het (standaard) uurtarief van H1 Media, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten. Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 10 minuten als kleinste gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.
2. Door H1 Media ten behoeve van opdrachtgever betaalde, bijkomende kosten (zoals reis- en verblijfkosten, verzendkosten, e.d.) zullen apart op de factuur aangegeven worden en indien van toepassing zal het gebruikelijke Btw-tarief worden berekend. Bijkomende kosten worden vooraf besproken en alleen in overleg gemaakt.
3. Wanneer voor het verrichten van betaalde diensten vooraf een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten tot extra diensten of prestaties dwingt - die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen - zal H1 Media de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk of per email informeren over de financiële consequenties van de extra diensten of prestaties.
4. Alle door H1 Media gehanteerde prijzen, alsmede de in de offertes en correspondentie vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten (als vermeld in lid 2), tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 Facturatie en betaling

1. H1 Media is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale geoffreerde c.q. begrote bedrag zal bedragen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door H1 Media aangewezen bank- of girorekening, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.
3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is H1 Media gerechtigd, nadat zij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtgever, vanaf de vervaldag van de factuur aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
5. H1 Media is gerechtigd om haar diensten op te schorten en/of te staken indien opdrachtgever verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
6. Ieder van de partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij –al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. H1 Media is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van H1 Media vervalt het recht tot gebruik van aan van een aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
7. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering van de WSNP zijn de vorderingen van H1 Media op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens H1 Media direct opeisbaar.
8. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever, in het geval van een geldvordering, incassokosten -zijnde 15% van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00- verschuldigd. Indien H1 Media hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
9. H1 Media heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij/zij aan H1 Media verschuldigd is heeft voldaan.
10. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van H1 Media daartoe aanleiding geeft, is H1 Media gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door H1 Media te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt.
11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van H1 Media en de verplichtingen van opdrachtgever jegens H1 Media onmiddellijk opeisbaar.
12. H1 Media is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van H1 Media om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Annulering / ontbinding

1. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
2. Het bepaalde onder lid 1 is niet van toepassing ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien H1 Media daarin toestemt. De opdrachtgever is een vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs dan wel - indien de diensten op basis van regie zouden zijn uitgevoerd - van de gederfde omzet aan H1 Media verschuldigd, onverminderd het recht van H1 Media om de daadwerkelijk geleden schade bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart H1 Media ter zake.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van H1 Media, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij H1 Media daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. In het geval H1 Media op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde(n) mede te verstrekken, en H1 Media zich ter zake niet kan beroepen op een recht van verschoning, dan is H1 Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens opdrachtgever.
4. H1 Media zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan (een) door haar ingeschakelde derde(n).
5. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.
6. H1 Media is gerechtigd om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie.

Artikel 10 Wijziging en meerwerk

1. Indien H1 Media op verzoek van opdrachtgever of door eigen inzicht met voorafgaande toestemming van opdrachtgever, diensten of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze diensten of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van H1 Media. H1 Media is nimmer verplicht om aan dergelijk verzoek van opdrachtgever te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door diensten of prestaties bedoeld in het voorgaande lid de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal H1 Media opdrachtgever altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 11 Intellectueel eigendom en privacy

1. Opdrachtgever krijgt enkel het gebruiksrecht van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom die van toepassing zijn op of voortvloeien uit werken (in alle vormen, waaronder uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die H1 Media voor de opdracht ontwikkelt of laat ontwikkelen. Hieronder valt ook het auteursrecht. Het gebruiksrecht geldt alleen voor het doel waarvoor het door H1 Media is gemaakt.
2. Opdrachtgever garandeert dat hij intellectueel eigendomsrechten van derden zal respecteren. Als H1 Media door handelen en/of nalaten van opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal opdrachtgever meteen H1 Media, de werknemers van H1 Media en/of door H1 Media ingeschakelde derden vrijstellen van verantwoordelijkheid en/of schadeloosstellen.
3. Als opdrachtgever, voor het uitvoeren van de opdracht, materialen of werken in welke vorm dan ook dan beschikbaar stelt aan H1 Media, geeft hij onvoorwaardelijke toestemming aan H1 Media om deze, op welke manier dan ook, te gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht.
4. Indien H1 Media bij de uitvoering van de opdracht vertrouwelijke gegevens nodig heeft, is opdrachtgever er zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die H1 Media niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken. Opdrachtgever zal deze vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan H1 Media overdragen. H1 Media heeft uitsluitend de verplichting om aan haar verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
5. Indien de overeenkomst tot het verrichten van diensten de verwerking van persoonsgegevens omvat, maakt een door H1 Media aangeboden verwerkersovereenkomst integraal onderdeel uit van de overeenkomst(en) met H1 Media. In deze verwerkingsovereenkomst zijn aanvullende afspraken opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. In die situatie treedt H1 Media op als verwerker en de opdrachtgever als verantwoordelijke, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht H1 Media te informeren of H1 Media persoonsgegevens zal verwerken.
6. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens door H1 Media in het kader van de diensten niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
7. Opdrachtgever is gehouden voornoemde verwerkersovereenkomst, de AVG en daarmee samenhangende wet- en regelgeving na te leven met betrekking tot door hem verstrekte persoonsgegevens. Indien opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, is hij aansprakelijk voor de schade die H1 Media daardoor lijdt. Onder schade wordt dan in ieder geval verstaan: (herstel)kosten, boetes, dwangsommen en eventuele kosten van juridische bijstand.

Artikel 12 Gewijzigde omstandigheden en overmacht

1. Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan vindt overleg plaats over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. Indien partijen overeenkomen c.q. besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst, en de daaruit voortvloeiende diensten, aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast. Eventueel meerwerk zal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht conform het standaardtarief van H1 Media, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. H1 Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
4. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan H1 Media is voorgeschreven.
5. H1 Media kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, onder afrekening van de duur van de tot dan toe verrichtte diensten.
6. Indien een situatie intreedt als vermeld in het voorgaande lid, en de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens H1 Media tot aan dat moment te voldoen. H1 Media is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke (deel)overeenkomst.
7. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop H1 Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor H1 Media niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van H1 Media of van derden daaronder begrepen

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. H1 Media is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door H1 Media ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n).
2. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van H1 Media gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van H1 Media en/of haar ondergeschikte(n).
3. H1 Media is niet aansprakelijk voor eventuele schade(n) in geval van overmacht.
4. Aansprakelijkheid van H1 Media voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, is uitgesloten. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan H1 Media onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is H1 Media voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van H1 Media welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is H1 Media voor die schade aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding die H1 Media voor de diensten in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
5. H1 Media kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). De aansprakelijkheid van H1 Media is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van H1 Media in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de diensten waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 5.000,00 (zegge: vijf duizend euro).
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
7. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van H1 Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden;
A. redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat H1 Media op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
B. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
C. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
8. De aansprakelijkheid van H1 Media voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij H1 Media meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen H1 Media vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
10. Opdrachtgever vrijwaart H1 Media voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen H1 Media en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking, Tevens vrijwaart opdrachtgever H1 Media uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever aan H1 Media verstrekte gegevens.

Artikel 14 Opschorting en opzegging

1. H1 Media is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van H1 Media om schadevergoeding te vorderen.
2. Overeenkomsten, al dan niet in de vorm van een abonnement, kunnen worden opgezegd met instemming van H1 Media en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft H1 Media vanwege het ontstane en aannemelijk te maken geldelijk verlies recht op compensatie van opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan H1 Media zijn toe te rekenen.
4. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door H1 Media, heeft opdrachtgever recht op medewerking van H1 Media bij overdracht van de diensten aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. H1 Media behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte diensten, waarbij aan opdrachtgever (onder voorbehoud) de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg, indien redelijkerwijs noodzakelijk, naar evenredigheid terug betaald worden.
5. In geval van liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling, faillissement, beslaglegging ten laste van opdrachtgever - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het H1 Media vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting voor H1 Media tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van H1 Media op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 Klachten

1. Alle klachten terzake van de verrichte diensten en/of facturering dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken, of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij/zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan H1 Media kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte diensten en/of facturen te hebben geaccepteerd.
2. H1 Media maakt uiterlijk binnen 28 dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
4. Ingeval van een terechte klacht heeft H1 Media de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde diensten of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde tarief.

Artikel 16 Geschillen

1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen H1 Media en opdrachtgever, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen H1 Media en opdrachtgever die mochten ontstaan, en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Website ontwikkeling & maatwerk

1. Partijen zullen in overleg en middels schriftelijke bevestiging voldoende specificeren welke website zal worden ontwikkeld en op welke manier de ontwikkeling zal plaatsvinden door H1 Media, tenzij voor of bij het aangaan van de overeenkomst een ontwerp van de te ontwikkelen website aan H1 Media is verstrekt, behoudens andere schriftelijke afspraken tussen partijen.
2. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zal H1 Media de website ontwikkelen met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of het ontwerp.
3. Voordat H1 Media met de diensten begint kan H1 Media verlangen dat opdrachtgever schriftelijk akkoord geeft voor het ontwerp en/of specificaties.
4. H1 Media is na de laatste ontwikkelfase van de opdracht niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. H1 Media zal de ontwerp- en/of ontwikkeldiensten aanvangen binnen een redelijke, door haar te bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. H1 Media is niet gehouden tot het verrichtten van diensten aangaande het onderhoud van de website en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Mochten partijen schriftelijk, in afwijking van voorgaande zin, overeenkomen dat H1 Media tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend zal worden, kan H1 Media verlangen dat opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. In dat geval worden deze diensten op een aparte factuur tegen de gebruikelijke tarieven van H1 Media in rekening gebracht bij opdrachtgever.
7. Tenzij H1 Media op grond van de overeenkomst de website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van opdrachtgever zal ‘hosten’, zal H1 Media de website bij oplevering aan opdrachtgever op een door haar te bepalen informatiedrager en in een door haar te bepalen vorm aan opdrachtgever beschikbaar stellen dan wel online aan opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen.
8. H1 Media stelt de in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan opdrachtgever ter beschikking na oplevering. Uitsluitend als dit schriftelijk is overeengekomen zal H1 Media de broncode en technische documentatie ter beschikking stellen.
9. H1 Media garandeert nimmer dat de door haar ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en/of andere programmatuur. H1 Media garandeert evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Artikel 18 Online marketing

1. Indien diensten (mede) het verbeteren van de vindbaarheid van opdrachtgevers website in zoekresultaten bij zoekmachines omvat, machtigt de opdrachtgever H1 Media automatisch om in de opdrachtgevers naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten.
2. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat zoekresultaten en vindbaarheid van de website volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. H1 Media zal zich inspannen om de positie en zoekresultaten ten gunste van de opdrachtgever te beïnvloeden maar kan geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat.
3. Indien onderdeel van de diensten voorts is het onderhoud van reclamecampagnes, bijvoorbeeld bij Google Ads of andere on- en offline advertentiesystemen, zal H1 Media zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken advertentiesystemen. Hieronder valt ook beheren van reclamecampagnes bij zoekmachine(s), affiliate(s) en andere leveranciers door het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van de opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het ten minste maandelijks rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan de opdrachtgever. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s), affiliate(s) en andere leveranciers direct aan de opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 19 E-mailmarketing

1. Indien een dienst het opzetten en/of uitvoeren van een e-mailmarketing campagne is, zijn de volgende bepalingen van toepassing.
2. H1 Media kan ten behoeve van de diensten gebruikmaken van producten en/of diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot, applicaties en systemen voor het beheer van de e-mailmarketing campagne.
3. H1 Media levert de opdrachtgever diensten ten aanzien van e-mailmarketing op basis van een door de opdrachtgever aangeleverd adressenbestand. De opdrachtgever vrijwaart H1 Media volledig voor aanspraken van derden (waaronder personen uit het adressenbestand) ten aanzien van voorgenoemde.
4. De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de door hem geleverde, verspreide, openbaar gemaakte of anderszins gedistribueerde informatie, waaronder adressenbestanden, dan wel het gebruik door de opdrachtgever van de door H1 Media ingezette applicaties voor de Dienst niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het bepaalde in artikel 11 is overeenkomstig van toepassing.

Artikel 20 Advisering

1. De doorlooptijd van het uitvoeren van diensten op het gebied van advisering is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend de kwaliteit van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van opdrachtgever dan wel relevante derden.
2. Het gevolg van het gebruik van het advies(rapport) van H1 Media, in de breedste zin des woords, door opdrachtgever is steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om op enigerlei wijze de werkwijze, de methoden en technieken van H1 Media en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van H1 Media op enigerlei wijze openbaar maken dan wel (inzage) te verstrekken in, behoudens voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van H1 Media is.

Artikel 21 Hosting

1. H1 Media kan, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen, hostingdiensten verrichten voor opdrachtgever. Daaronder wordt begrepen het ter beschikking stellen van schijfruimte op een server die door H1 Media is aangewezen.
2. Onder de verantwoording van opdrachtgever valt het beheer, waaronder mede doch niet uitsluitend de controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet.
3. Tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk overeenkomen zal opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, parametriseren, inrichten, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.
4. De overeenkomst omvat geen diensten aangaande het verzorgen of ter beschikking stellen van backup- uitwijk of recovery diensten, tenzij partijen dit nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. H1 Media kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. H1 Media zal buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden. Indien mogelijk zal H1 Media de diensten aanvangen na overleg met opdrachtgever.
6. H1 Media aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening en/of het behalen van de door opdrachtgever beoogde resultaten in de breedste zin des woords.
7. Indien H1 Media op basis van de overeenkomst ook dienst verricht voor de opdrachtgever met betrekking tot een domeinnaam, dan gelden de regels en de werkwijze die de desbetreffende instantie in acht neemt. Denk hierbij aan de aanvraag, verlenging of overdracht van een domeinnaam.
8. Een overeenkomst voor hosting en/of beheer wordt door de opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van één jaar. Na de initiële duur van de overeenkomst wordt deze voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.
9. De opzegging van een overeenkomst voor hosting en/of beheer door de opdrachtgever dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
10. H1 Media zal zich inspannen om de downtime voor websites zoveel mogelijk te beperken.
11. H1 Media biedt geen garanties over de exacte hoeveelheid uptime.
12. H1 Media zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van H1 Media. H1 Media kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. H1 Media zal zich inspannen om de opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
13. Indien naar het oordeel van H1 Media een gevaar ontstaat voor het functioneren van de diensten of het netwerk van H1 Media of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde diensten of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is H1 Media gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
14. Overeenkomsten voor hosting omvatten een onbeperkt dataverkeer op basis van 'fair use policy'. Dat houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere websites wordt gegenereerd.
15. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, valt onder de verantwoording van opdrachtgever het beheer, waaronder mede doch niet uitsluitend de controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet.
16. Een door H1 Media ontwikkelde website mag niet worden gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. Opdrachtnemer vrijwaart H1 Media hieromtrent voor aanspraken van derden.

Artikel 22 Back-ups

1. Tenzij de overeenkomst anders bepaalt, is H1 Media niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door opdrachtgever op systemen van H1 Media opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding. Aan het verstrekken van deze reservekopie kunnen kosten verbonden zijn.
2. Indien partijen overeenkomen dat H1 Media back-ups zal maken van de gegevens van opdrachtgever, dan zullen partijen minimaal vastleggen met welke frequentie dit gebeurt en hoe lang de back-ups bewaard blijven. Tenzij anders overeengekomen, worden back-ups automatisch gemaakt en steekproefsgewijs getest of deze naar behoren werken. H1 Media garandeert in dat geval niet dat iedere back-up naar behoren werkt en volledig teruggezet kan worden.
3. Voor het verstrekken van back-ups en/of terugzetten van back-ups op een productieomgeving kan H1 Media redelijke kosten in rekening brengen bij opdrachtgever welke hij dient te vergoeden.

Artikel 23 Opslag- en datalimieten

1. H1 Media kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de hostingdienst. Bij overschrijding van dit maximum is H1 Media bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de overeenkomst worden vermeld.
2. Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

Artikel 24 Bemiddeling bij domeinnamen

1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam gebeurt bij registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, en is onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. H1 Media vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
2. Opdrachtgever dient bij registratie de voorwaarden van de betreffende registrerende instantie te aanvaarden en deze na te leven. H1 Media zal opdrachtgever op deze voorwaarden wijzen.
3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van H1 Media, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
4. H1 Media is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van H1 Media.
5. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is H1 Media gerechtigd de registratie van domeinnamen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
6. Opdrachtgever garandeert dat door H1 Media te registreren of geregistreerde domeinnamen ten behoeve van opdrachtgever geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals handelsnaamrechten of merkrechten. Opdrachtgever vrijwaart en stelt H1 Media schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.

Artikel 25 SSL-Certificaten

1. Indien de diensten van H1 Media zien op beveiliging van de verbinding en het dataverkeer van en naar een website, webapplicatie en/of software programmatuur door middel van SSL certificaten, is H1 Media afhankelijk van de regels en procedures van de instantie die de betreffende SSL-certificaten uitgeeft dan wel registreert. De betreffende instantie beslist over de aanvraag, toekenning en het gebruik van het SSL-certificaat. H1 Media vervult in dit verband uitsluitend een bemiddelende 2. rol en biedt geen garantie voor wat betreft de toekenning van de aanvraag. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en correct opvolgen van de aanvraag, toekenning en het gebruik van het SSL-certificaat verstrekte instructies.
3. Na implementatie van het SSL-certificaat wordt de beveiliging van de verbinding en het dataverkeer van en naar een website, webapplicatie en/of software programmatuur gewaarborgd door de uitgevende instantie. H1 Media is hierin geen partij en niet aansprakelijk voor fouten in de beveiliging van de verbinding en het dataverkeer van en naar de website en/of webapplicatie.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 05 augustus 2022.